วัดหน้าพระเมรุ

From ADAPWiki

Jump to: navigation, search
ข้อมูลโบราณสถาน
ชื่อโบราณสถาน วัดหน้าพระเมรุ
ที่ตั้ง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัดแผนที่ ระวาง ๕๑๓๗ IV ลำดับชุด L ๗๐๑๗ พิมพ์ครั้งที่ ๑ - RTSD จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด ๖๘๕๘๘๑
สิ่งสำคัญ ๑. พระ อุโบสถ ๒. พระวิหารน้อย ๓. พระเจดีย์ ๔. พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ๕. พระพุทธรูปนาคปรก
ประวัติสังเขป ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมคลองเมือง และริมคลองสระบัว ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง เดิมชื่อวัดพระเมรุราชิการาม ต่อมาเรียกว่า วัดหน้าพระเมรุ ชื่อของวัดปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นครั้งแรกว่า ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดฯ ให้ตั้งพลับพลาเพื่อเป็นที่ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ระหว่างหนัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาสต่อมาวัดนี้ชำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จึงได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นครั้งหนึ่ง และในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระยาไชยวิชิต (เผือก) ปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามพระราชวังโบราณ เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2047 พระราชทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” ต่อมาเรียกกันภายหลังว่า “วัดหน้าพระเมรุ” สันนิษฐานว่าสร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง และคงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา วัดนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมัย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษาราชการพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2378 และในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงในปัจจุบัน ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดใหญ่เป็นประธานของวัด ลักษณะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายในประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามมาก มีพระนามว่า “พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ” ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ภายในเมรุทิศเมรุมุมของระเบียงคดวัดไชยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม ๑. พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ๒.พระวิหารน้อยสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓.พระเจดีย์เหลี่ยมก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมและเจดีย์ทรงกลมแบบระฆัง ก่ออิฐถือปูนเรียงกันสามองค์ สมัยอยุธยา ๔. พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ทำด้วยศิลาสมัยทวารวดี ๕. พระพุทธรูปปางนาคปรก ประดิษฐานในวิหารเล็ก สมัยอยุธยา
ลักษณะการถือครองที่ดิน(หรือผู้ดูแล) วัดหน้าพระเมรุ
ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน เป็นพระสงฆ์จำพรรษา
สภาพปัจจุบัน โบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้รับการบูรณะและใช้ประโยชน์
การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
การระวางแนวเขต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม - ตอนที่ – วันที่ –
ที่มาของข้อมูล โบราณสถานในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

โครงการอทุยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ของกรมศิลปากร พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑

[<<<หน้าแรก ]
Personal tools